Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх, хүчин болгох, дахин олгох