Сүрьеэгүй_ирээдүйн_төлөө_хөрөнгө_оруулалтыг_нэмэгдүүлье