Төрийн сангийн санхүүжилтээр суралцсан эмч нар 2018-2022 он