Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад суралцах их эмч, сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний нэр, мэргэшлийн чиглэл, сургалтын төлбөлбөрийн хэлбэр батлах тухай