Ковид-19 ын царх тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөлллийг бууруулах тухай хуулиас